Saksa keeles Inglise keeles Eesti keeles
     
Abstellgleis, Aufstellgleis Siding, Making Up Siding, Stabling Siding
Reserve Siding
Tagavaratee, seisutee
Anschlußbahn Private Siding, Siding Track, Branch Line
Connecting Railway
Juurdesõidutee (rööbastik)
Anschlußgleis Branch Track, Branch Line Juurdesõidutee (üksik haru)
Anschlußweiche Junction Points Pöörang liitumiskohal
Arbeitsgleis Work Track Töötee
Auf Freie Strecke Open Line, Open Line Track Jaamavahes
Aufstellgleis, Abstellgleis Siding, Making Up Siding, Stabling Siding
Reserve Siding
Seisutee, tagavaratee
Ausfahrgleis Deparature Line, Exit Track Väljasõidu tee
Ausfahrgruppe Deparature Group, Set of Deparature Siding Väljasõiduteedegrupp
Ausziehgleis Extension Track, Turnout Track Väljatõmbetee, ka teeharu
Bahnanlage Railway Premses Jaamateed (rööbastik)
Bahnhofsgleis Station Track Jaamatee
Bahnsteiggleis Platform Line Perrooniäärne tee
Bahnübergang Railway Crossing, Level Crossing Raudteeülesõit
Baugleis Track Under Repair Ehitusjärgus tee
Bekohlungsgleis Coal Track Söepunkri (ekipeerimise) tee
Bergbahn, Gebirgsbahn Mountain Railway Mägiraudtee
Berggleis Hump Road Sorteerimismäe tee
Bergsstrecke, Gebirgsstrecke Mountain Line Mägedes kulgev teeosa
Besandungsgleis Sand Track Liivapunkri tee (depoos)
Besetzter Bahnhofgleis Ocupated Station Track Hõivatud jaamatee
Besetzter Gleis Ocupated Track Hõivatud jaamavahe vm tee
Betonchwellen Concrete Sleeper Betoonliiprid
Betriebsgleis Operating Track, Running Track Üldise kasutusega tee
Blockstrecke Block Section Blokkpiirkond
Bogengleis Curved Track Kõver teeosa
Bogenweiche Curved Points, Bent Switch Kõverpöörang
Breitspur Broad Gauge Laiarööpmeline (rööpalaius)
Dampftraktion Steam Traction Auruveoga raudteeliin
Dieseltraktion Diesel Traction Diiselveoga raudteeliin
Doppelkreuzungweiche Double Slip Switch Ristpöörang (kahepoolne)
Drehscheibe Turntable Pöördsild
Durchgehende Hauptgleis Trought Main Track Läbisõidutee (peatee)
Einfahrgleis Reception-, Arrival Siding, Inbound Track Vastuvõtutee
Einfahrsgruppe Set of Raception Siding Vastuvõtuteedegrupp
Eisenbahn, Bahn Railway, Railroad Raudtee
Elektriche Traktion Electric Traction Elektriveoga raudteeliin
Entladegleis Unloading Siding Mahalaadimistee
Fanggleis, Auffanggleis Security Track Püüde umbtee
Feldbahn Light Railway Kitsarööpmeline tööstusraudtee
Feldbahn Light Railway Väliraudtee
Freiladegleis Loading and Unloading Siding, Team Track Laadimistee
Gebirgsbahn, Bergbahn Mountain Railway Mägiraudtee
Gebirgsstrecke, Bergsstrecke Mountain Line Mägedes kulgev teeosa
Gemeinschaftsstrecke Community Line Üldkasutatav raudtee
Gesperttes Gleis Blocked Track Suletud tee
Gesperttes Strecke Blocked Line Suletud jaamavahe või rdt-liin
Gleis Track, Line Tee, rööpapaar,rööbastik
Gleisabschluß Track Closing Tupiku tõkis, -pruss, -küngas
Gleisanlage Track System, Trackage Rööbastik (teedevõrk)
Gleisdreieck Reversing Triangle, Triangle Tracks, Y-Track Pöördekolmnurk, kolmnurk
Gleisperre Track Lock, Track Safety Appliance Tõkkepruss vm tõkis
Gleisstumpf, Kopfgleis End-Loading Siding Umbtee, tupik
Gleiswaage Weigh Bridge Vagunikaal
Gleisverbindung Crossover Ühendustee (teedevaheline)
Grubenbahn, Zechenbahn Mine Railway Kaevandusraudtee
Güterschuppengleis Freight Shed Line, Goods Depot Track Kaubakuuri tee
Hafenbahn Port Railway Sadamaraudtee (üldmõiste)
Hafengleis, Hafenbahngleis Dock Line, Quai Line, Dog Clutch Sadamaraudtee (jaamatee)
Hauptbahn, Vollbahn Main-Line Railway, Main-Line Traffic Peatee (üldmõiste)
Hauptgleis Main Track Peatee (jaamatee)
Hauptstrecke Main Line Peatee (jaamavahe, raudteeliin)
Hauptzichgleis, Ziehgleis Main Draw-Out Track, Main Tunrout Track Väljatõmbetee (põhitee)
Hochbahn Elevated Railway, Aerial Railway Estakaadil kulgev raudtee
Holzchwellen Timber Sleeper, Wooden Sleeper Puitliiprid
In Bahnhöfen Station, Yard Jaamas
Kapspur Cap, Cape Gauge Rööpalaius 1067 mm (CAP)
Kleinbahn Local Railway Kohalik raudtee (liinivõrk)
Kohlewagengleis Coal Wagon Siding Söevagunite tee
Kopfgleis, Gleisstumpf End-Loading Siding Umbtee, tupik
Kreuzungsgleis Crossing Loop, Siding Riste (ristuvad teed)
Kreuzungweiche Slip Switch Ristpöörang (ühepoolne)
Ladegleis Loading Siding, Loading Track Laadimistee
Leerwagengleis Empties Siding Tagavaratee tühjadele vagunitele
Lokomotivschuppen Locomotive Ched, Engine Ched Vedurikuur
Lokomotivwelchselgleis Locomotive Changing Track Vedurivahetustee
Lokumfahrgleis Loop Line for Locomotives Veduri möödasõidutee
Meterspur Metre-Gauge Meetrilaiune (rööpalaius)
Nebenbahn Secondary Railway Kõrvaltee (üldmõiste)
Nebengleis Siding, Secondary Line, Side Track Kõrvaltee(haru-, tagavara- jm tee)
Nebennetz Secondary Line Network Kõrvateede võrk (teisejärgulised)
Nebenstrecke Secondary Line, Branch Line Kõrvaltee (rdt-liin)
Nebenzichgleis Secondary Turnout Track Väljatõmbetee (täiendav)
Normalspur, Regelspur Standard Gauge Standardrööpalaius
Ortbedienst Weiche Locally Operated Switch, Outlaving Switch Pöörang kohalikul raudteel
Pendel Strecke Schuttle Traffic Track Süstikrongi tee (ka liin, jaamatee)
Privatbahn Private Railway Eraraudtee
Rampengleis Incline Platform, Ramp, Elevated Approach Laadimisplatvormi (seadme) tee
Rangiergleis Sorting Line, Classification Yard Line Sorteerimistee, manöövritee
Regelspur, Normalspur Standard Gauge Standardrööpalaius
Reisezugüberholungsgleis Passenger Train Passing Track Reisirongi möödasõidutee
Reparature Gleis Mainteance Siding, Repair Siding (track) Remondi- ja ekipeerimistee
Reserwegleis Relief Track Tagavaratee   
Richtungsgleis Sorting Siding Sorteerimistee
Richtungsgruppe Set of Sorting Siding Sorteerimisteedegrupp
Rollwagengleis Wheeler Track, Lorry Track Rullikvagunile laadimise tee
Schiebebühne Traverser, Traverse Table,
Travelling Platform
Teisaldussild
Schiene Rail Rööbas, relss, rööpaniit
Schmallspurbahn Narrow Gauge Railway Kitsarööpmeline raudtee   (üld)
Schmallspurstrecke Narrow Gauge Line Kitsarööpmeline raudtee (liin)
Schmalspur Narrow Gauge Kitsarööpmeline (rööpalaius)
Schnellfahrweiche Express Point Laugpööre
Spurwechselgleis Siding for Gauge Changing Üleminekutee (erinevad r-laiused)
Spurweite Gauge, Track Gauge Rööpalaius
Staatsbahn Goverment Railway Riigiraudtee
Stadtbahn, S-Bahn City Railway, Urban Railway Linnaraudtee
Stadtverkehr,
Stadtischer Nahverkehr
Light Rail Transit (LRT) Linna- ja linnalähiraudteeliiklus
Stammgleis Major Track Põhitee (jaamatee)
Stammstrecke Main Track Põhitee (raudteeliin)
Stationsgruppe Destination Yard, Set of Sorting Siding Sorteerimisootel vagunite teed
Straßenbahn Tramway, Street Railway Trammitee (ka tramm)
Strecke Line Raudteeliin (ka jaamavahe)
Streckengleis Line track, Main Line Läbisõidutee (läbiv raudteliin)
Zechenbahn, Grubenbahn Mine Railway Kaevandusraudtee
Zichgleis Draw-Out Track Väljatõmbetee
Ziehgleis, Hauptzichgleis Main Draw-Out Track, Main Tunrout Track Väljatõmbetee (põhitee)
Zugnetz Train Network Raudteevõrk
Trennungsweiche Diverging-, Branching-Off Points (Switch) Pöörang hargnemiskohal
Umbaugleis Track Under Repair Ümberehitatav tee
Umspanngleis Change Track, Change Siding Vedurivahetustee (ootetupik)
Untergrundbahn, U-Bahn Underground Railway, Metropolitan, Tube
Subway
Maaalune raudtee, metroo
Weiche Switch, Point Pöörang
Weichenhebelsperre Track Lock, Point Lever Lock Pööranguhoova lukk
Weichenstraße Set of Point Pöörangutänav
Verbindungsgleis Exchange track Juurdesõidutee, ühendustee
Verbindungsgleis Exchange track Ühendustee, juurdesõidutee
Vereinigungsweiche Converging Switch Pöörang ühinemiskohal
Verkehrsgleis Service Track Vedurikuuri (-aia, depoo) tee
Werkgleis Shop Track Tehaseraudtee
Verschiebegleis Shunting Siding, Switching Track Manöövritee, sorteerimistee
Wiegegleis Weighing MachineTrack Vagunikaalu tee
Vollbahn, Hauptbahn Main-Line Railway, Main-Line Traffic Peatee (üldmõiste)
Vollbahnweiche Main-Line-Switch Pöörang peateel
Vorortbahn Suburban Railway Linnalähiraudtee
Vorortstrecke Suburban Line Linnalähiraudtee (raudteeliin)
Überholungsgleis Over Taking Track Möödasõidutee
Überladegleis Transhipment Line Ümberlaadimise tee