Eesti keeles Saksa keeles Inglise keeles
     
Auruveoga raudteeliin Dampftraktion Steam Traction
Betoonliiprid Betonchwellen Concrete Sleeper
Blokkpiirkond Blockstrecke Block Section
Diiselveoga raudteeliin Dieseltraktion Diesel Traction
Ehitusjärgus tee Baugleis Track Under Repair
Elektriveoga raudteeliin Elektriche Traktion Electric Traction
Eraraudtee Privatbahn Private Railway
Estakaadil kulgev raudtee Hochbahn Elevated Railway, Aerial Railway
Hõivatud jaamatee Besetzter Bahnhofgleis Ocupated Station Track
Hõivatud jaamavahe vm tee Besetzter Gleis Ocupated Track
Jaamas In Bahnhöfen Station, Yard
Jaamatee Bahnhofsgleis Station Track
Jaamateed (rööbastik) Bahnanlage Railway Premses
Jaamavahe (raudteeliin) Strecke Line
Jaamavahes Auf Freie Strecke Open Line, Open Line Track
Juurdesõidutee (rööbastik) Anschlußbahn Private Siding, Siding Track, Branch Line
Connecting Railway
Juurdesõidutee (üksik haru) Anschlußgleis Branch Track, Branch Line
Juurdesõidutee, ühendustee Verbindungsgleis Exchange track
Kaevandusraudtee Grubenbahn, Zechenbahn Mine Railway
Kaubakuuri tee Güterschuppengleis Freight Shed Line, Goods Depot Track
Kitsarööpmeline (rööpalaius) Schmalspur Narrow Gauge
Kitsarööpmeline raudtee (üld) Schmallspurbahn Narrow Gauge Railway
Kitsarööpmeline raudtee (liin) Schmallspurstrecke Narrow Gauge Line
Kitsarööpmeline tööstusraudtee Feldbahn Light Railway
Kohalik raudtee (liinivõrk) Kleinbahn Local Railway
Kõrvaltee (rdt-liin) Nebenstrecke Secondary Line, Branch Line
Kõrvaltee (üldmõiste) Nebenbahn Secondary Railway
Kõrvaltee(haru-, tagavara- jm tee) Nebengleis Siding, Secondary Line, Side Track
Kõrvateede võrk (teisejärgulised) Nebennetz Secondary Line Network
Kõver teeosa Bogengleis Curved Track
Kõverpöörang Bogenweiche Curved Points, Bent Switch
Laadimisplatvormi (seadme) tee Rampengleis Incline Platform, Ramp, Elevated Approach
Laadimistee Freiladegleis Loading and Unloading Siding, Team Track
Laadimistee Ladegleis Loading Siding, Loading Track
Laiarööpmeline (rööpalaius) Breitspur Broad Gauge
Laugpööre Schnellfahrweiche Express Point
Liivapunkri tee (depoos) Besandungsgleis Sand Track
Linna- ja linnalähiraudteeliiklus Stadtverkehr,
Stadtischer Nahverkehr
Light Rail Transit (LRT)
Linnalähiraudtee Vorortbahn Suburban Railway
Linnalähiraudtee (raudteeliin) Vorortstrecke Suburban Line
Linnaraudtee Stadtbahn, S-Bahn City Railway, Urban Railway
Läbisõidutee (läbiv raudteliin) Streckengleis Line track, Main Line
Läbisõidutee (peatee) Durchgehende Hauptgleis Trought Main Track
Maaalune raudtee, metroo Untergrundbahn, U-Bahn Underground Railway, Metropolitan, Tube
Subway
Mahalaadimistee Entladegleis Unloading Siding
Manöövritee, sorteerimistee Verschiebegleis Shunting Siding, Switching Track
Meetrilaiune (rööpalaius) Meterspur Metre-Gauge
Mägedes kulgev teeosa Bergsstrecke, Gebirgsstrecke Mountain Line
Mägiraudtee Bergbahn, Gebirgsbahn Mountain Railway
Möödasõidutee Überholungsgleis Over Taking Track
Peatee (jaamatee) Hauptgleis Main Track
Peatee (jaamavahe, raudteeliin) Hauptstrecke Main Line
Peatee (üldmõiste) Hauptbahn, Vollbahn Main-Line Railway, Main-Line Traffic
Perrooniäärne tee Bahnsteiggleis Platform Line
Puitliiprid Holzchwellen Timber Sleeper, Wooden Sleeper
Põhitee (jaamatee) Stammgleis Major Track
Põhitee (raudteeliin) Stammstrecke Main Track
Pöörang Weiche Switch, Point
Pöörang hargnemiskohal Trennungsweiche Diverging-, Branching-Off Points (Switch)
Pöörang kohalikul raudteel Ortbedienst Weiche Locally Operated Switch, Outlaving Switch
Pöörang liitumiskohal Anschlußweiche Junction Points
Pöörang peateel Vollbahnweiche Main-Line-Switch
Pöörang ühinemiskohal Vereinigungsweiche Converging Switch
Pööranguhoova lukk Weichenhebelsperre Track Lock, Point Lever Lock
Pöörangutänav Weichenstraße Set of Point
Pöördekolmnurk, kolmnurk Gleisdreieck Reversing Triangle, Triangle Tracks, Y-Track
Pöördsild Drehscheibe Turntable
Püüde umbtee Fanggleis, Auffanggleis Security Track
Raudtee Eisenbahn, Bahn Railway, Railroad
Raudteeliin (ka jaamavahe) Strecke Line
Raudteevõrk Zugnetz Train Network
Raudteeülesõit Bahnübergang Railway Crossing, Level Crossing
Reisirongi möödasõidutee Reisezugüberholungsgleis Passenger Train Passing Track
Remondi- ja ekipeerimistee Reparature Gleis Mainteance Siding, Repair Siding (track)
Riigiraudtee Staatsbahn Goverment Railway
Riste Kreuzungsgleis Siding, Crossing Loop
Riste (ristuvad teed) Kreuzungsgleis Crossing Loop, Siding
Ristpöörang (kahepoolne) Doppelkreuzungweiche Double Slip Switch
Ristpöörang (ühepoolne) Kreuzungweiche Slip Switch
Rullikvagunile laadimise tee Rollwagengleis Wheeler Track, Lorry Track
Rööbas, relss, rööpaniit Schiene Rail
Rööbastik (jaamateed) Bahnanlage Railway Premses
Rööbastik, rööpapaar,tee Gleis Track, Line
Rööbastik (teedevõrk) Gleisanlage Track System, Trackage
Rööpalaius Spurweite Gauge, Track Gauge
Rööpalaius 1067 mm (CAP) Kapspur Cap, Cape Gauge
Rööpapaar,rööbastik, tee Gleis Track, Line
Sadamaraudtee (jaamatee) Hafengleis, Hafenbahngleis Dock Line, Quai Line, Dog Clutch
Sadamaraudtee (üldmõiste) Hafenbahn Port Railway
Seisutee, tagavaratee Aufstellgleis, Abstellgleis Siding, Making Up Siding, Stabling Siding
Reserve Siding
Sorteerimismäe tee Berggleis Hump Road
Sorteerimisootel vagunite teed Stationsgruppe Destination Yard, Set of Sorting Siding
Sorteerimistee Richtungsgleis Sorting Siding
Sorteerimistee, manöövritee Rangiergleis Sorting Line, Classification Yard Line
Sorteerimisteedegrupp Richtungsgruppe Set of Sorting Siding
Standardrööpalaius Regelspur, Normalspur Standard Gauge
Suletud jaamavahe või rdt-liin Gesperttes Strecke Blocked Line
Suletud tee Gesperttes Gleis Blocked Track
Söepunkri (ekipeerimise) tee Bekohlungsgleis Coal Track
Söevagunite tee Kohlewagengleis Coal Wagon Siding
Süstikrongi tee (ka liin, jaamatee) Pendel Strecke Schuttle Traffic Track
Tagavaratee    Reserwegleis Relief Track
Tagavaratee tühjadele vagunitele Leerwagengleis Empties Siding
Tagavaratee, seisutee Aufstellgleis, Abstellgleis Siding, Making Up Siding, Stabling Siding
Reserve Siding
Tee, rööpapaar,rööbastik Gleis Track, Line
Teeharu Ausziehgleis Extension Track, Turnout Track
Tehaseraudtee Werkgleis Shop Track
Teisaldussild Schiebebühne Traverser, Traverse Table,
Travelling Platform
Trammitee (ka tramm) Straßenbahn Tramway, Street Railway
Tupik, umbtee Kopfgleis, Gleisstumpf End-Loading Siding
Tupiku tõkis, -pruss, -küngas Gleisabschluß Track Closing
Tõkkepruss vm tõkis Gleisperre Track Lock, Track Safety Appliance
Töötee Arbeitsgleis Work Track
Umbtee, tupik Kopfgleis, Gleisstumpf End-Loading Siding
Vagunikaal Gleiswaage Weigh Bridge
Vagunikaalu tee Wiegegleis Weighing MachineTrack
Vastuvõtutee Einfahrgleis Reception-, Arrival Siding, Inbound Track
Vastuvõtuteedegrupp Einfahrsgruppe Set of Raception Siding
Veduri möödasõidutee Lokumfahrgleis Loop Line for Locomotives
Vedurikuur Lokomotivschuppen Locomotive Ched, Engine Ched
Vedurikuuri (-aia, depoo) tee Verkehrsgleis Service Track
Vedurivahetustee Lokomotivwelchselgleis Locomotive Changing Track
Vedurivahetustee (ootetupik) Umspanngleis Change Track, Change Siding
Väliraudtee Feldbahn Light Railway
Väljasõidu tee Ausfahrgleis Deparature Line, Exit Track
Väljasõiduteedegrupp Ausfahrgruppe Deparature Group, Set of Deparature Siding
Väljatõmbetee Zichgleis Draw-Out Track
Väljatõmbetee Ausziehgleis Extension Track, Turnout Track
Väljatõmbetee (põhitee) Hauptzichgleis, Ziehgleis Main Draw-Out Track, Main Tunrout Track
Väljatõmbetee (täiendav) Nebenzichgleis Secondary Turnout Track
Ühendustee (teedevaheline) Gleisverbindung Crossover
Ühendustee, juurdesõidutee Verbindungsgleis Exchange track
Üldise kasutusega tee Betriebsgleis Operating Track, Running Track
Üldkasutatav raudtee Gemeinschaftsstrecke Community Line
Üleminekutee (erinevad r-laiused) Spurwechselgleis Siding for Gauge Changing
Ümberehitatav tee Umbaugleis Track Under Repair
Ümberlaadimise tee Überladegleis Transhipment Line